Matchfunding

  • Versterkte relatie overheid burger
  • Bevorderen doe-democratie / participatiesamenleving
  • Inzicht voor de crowd
  • Eenvoudig
  • Geen garantie op succes door draagvlak
  • Ongelijkheid op individueel niveau
  • Ongelijkheid op buurtniveau

Staatssteunaspecten

Bijdragen die worden gefinancierd vanuit publieke middelen moeten altijd worden gecontroleerd op de vraag of zij ‘staatssteunproof’ zijn. Immers overheidsbijdragen mogen geen onrechtmatige staatssteun vormen. Klik hier voor algemene informatie over de betekenis van het staatsteunrecht bij financiële instrumenten.

In het bijzonder dient bij matchfunding bij crowdfunding aandacht te bestaan voor het volgende punt. In veel gevallen beslaat de co-financiering per project een klein bedrag. Al snel wordt het staatssteunrisico uit het oog verloren, er geldt immers de regel dat de-minimissteun is toegestaan: overheidsbijdragen die onder de € 200.000,- per onderneming blijven over een periode van drie belastingjaren worden geacht geen verstorende werking te hebben op de interne markt. Bedacht moet echter worden dat indien deze co-financiering wordt verstrekt via een crowdfundingsplatform als tussenpersoon de grens van de € 200.000,-  al snel zal passeren. Dit geldt zeker wanneer meer overheidsorganisaties gebruik maken van dezelfde crowdfundingplatforms. In veel gevallen is het verstandig contact op te nemen met een staatssteunexpert.