Revolverend fonds

  • Efficiëntie
  • Stimuleren van verdienmodellen
  • Ervaring en expertise
  • Imago
  • Zakelijkheid
  • Duur en complex

D.    Nadelen van het instrument revolverend fonds

Het instrument revolverend fonds kent verschillende nadelen. Deze nadelen zijn verschillend van aard: sommige zijn juridisch, andere juist politiek, economisch of psychologisch. De twee belangrijkste en meest genoemde nadelen worden hier behandeld.

Zakelijkheid

Het instrument revolverend fonds wordt vaak uitgevoerd door een externe beheerder. Deze beheerder heeft over het algemeen andere kwaliteiten en eigenschappen dan de overheidsorganisatie (zie ook Ervaring en expertise). Het is belangrijk te kijken naar de potentiële ontvangers, die op verschillende beleidsterreinen en –doelstellingen anders zijn en om een andere behandeling vragen. Bij sommige ontvangers mag worden uitgegaan, of is het zelfs wenselijk dat wordt uitgegaan, van een bepaalde mate van professionaliteit en zakelijkheid. Deze professionaliteit en zakelijkheid moet aanwezig zijn bij zowel de ontvanger als de verstrekker. Het kan ook zijn dat een laagdrempelige, informele en eenvoudige behandeling geschikter is, bijvoorbeeld bij individuele burgers. Over het algemeen is de fondsbeheerder daar minder goed toe in staat omdat binnen een overheidsorganisatie meer ervaring en expertise bestaan over hoe een dergelijke behandeling moet worden vormgegeven dan bij een fondsbeheerder. Dit nadeel kan ook ondervangen worden door het aantrekken van mensen met de benodigde ervaring en expertise of door een nauwere (personele) samenwerking tussen de overheidsorganisatie en de fondsbeheerder.

Duur en complex

Een niet te onderschatten nadeel van het instrument revolverend fonds is dat het oprichten van een fonds duur en complex is en doorgaans veel tijd en energie kost. Dit komt omdat het oprichten van een fonds vrijwel altijd maatwerk is en veel zaken geregeld moeten worden. Een subsidieregeling, op basis waarvan overigens ook garanties en leningen verstrekt kunnen worden, is bijna altijd eenvoudiger en sneller klaar. Wanneer er snel geld weggezet moet worden of weinig mensen beschikbaar zijn voor het inrichten van een financieringsinstrument, kan het verstandig zijn voor een subsidieregeling te kiezen. Daarnaast moet ook worden gekeken naar het beschikbare geld. Als er niet veel geld beschikbaar is, is het zonde om een groot deel daarvan te besteden aan de oprichting en het fondsbeheer. Zie ook wanneer het fonds gebruikt wordt. Overigens kunnen de oprichtings- en beheerkosten meevallen als deze worden verdeeld over de betrokken partners.

Publiek belang en eigen belang

Vaak wordt gezegd dat private fondsbeheerders beter zijn ingericht op het beheren van een revolverend fonds dan overheidsorganisaties. Daar moeten enige kanttekeningen bij worden geplaatst. Overheidsorganisaties zijn namelijk niet ingericht op fondsbeheer, maar wel op het behartigen van het algemeen belang, met aandacht voor alle beginselen van behoorlijk bestuur. Dat betekent bijvoorbeeld dat er checks and balances zijn zodat belangenverstrengeling wordt voorkomen. Het is de vraag in hoeverre dat ook centraal staat bij private fondsbeheerders. Bij private organisaties zal wellicht eerder het eigen belang worden behartigd dan het publiek belang. Dat moet worden meegenomen in de vorm en governance van het revolverend fonds. De voordelen van een private fondsbeheerder kunnen groter zijn dan dit nadeel, maar het blijft van belang een kritische blik te houden.